top of page

Algemene voorwaarden

1. Inschrijving

Bij inschrijving wordt een eenmalig bedrag betaald voor inschrijfgeld. Uw abonnement start op de 2de van de maand. Eerder starten wordt contant/per pin of automatische incasso verrekend.

2. Abonnement opzeggen

Voor alle abonnementsvormen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wordt het abonnement niet tijdig opgezegd dan wordt het abonnement per maand verlengd. Opzeggingen dienen persoonlijk te worden ingediend op de accommodatie, via e-mail of telefoon. De datum van opzegging is bepalend voor de afhandeling.

3. Abonnement omzetten

Opwaarderen: de door u gekozen maandkaart of abonnementsvorm kunt u zonder kosten onwaarden naar een nieuw abonnement. Bij de eerstvolgende maand zal dan het nieuwe tarief doorberekend worden. Reduceren: na het einde van de volgende maand is de start van uw nieuwe abonnement.

4. Opschorten abonnement

In overleg kan er een regeling getro en worden bij langdurige ziekte, blessures of na de bevaling. Pauze aanvragen voor vakantie of vasten is niet van toepassing.

5. Lidmaatschapsgelden

Betaling van uw lidmaatschap geschiedt maandelijks via automatische incasso per bank/giro of bij vooruitbetaling ineens. Het verschuldigde bedrag dient eerst voldaan te worden alvorens er gesport kan worden. In geval van wanbetaling zijn alle gerechtelijk en buiten gerechtelijke kosten van invordering van rekening van het betre en lid. Na herhaalde wanbetaling behoudt het centrum het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en behoudt het recht om de totaal nog opstaande lidmaatschaapsgelden tot en met het einde van het contract op te eisen.

6. Wijzigingen

Bataille Gym behoudt zich aan het recht voor tussentijds wijzigingen door te voeren zoals bijvoorbeeld jaarlijks 

tariefwijzigingen, openingstijden invulling van de lessen cetera. Bataille Gym kan bij ziekte van haar instructeurs of andere onvoorziene omstandigheden beslissen om voorkomende lessen te vervallen. Deze uren zullen in geen enkele worden gecompenseerd.

 

7. Verantwoording

Het gebruik van de accommodatie is geheel op eigen risico. Bataille Gym is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel.

Bataille Gym is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van voorwerpen. Bij diefstal of betrokkende schade wordt aangifte gedaan bij de politie. Het betre ende lid wordt aansprakelijk gesteld en direct geroyeerd.

 

8. Gesloten

Bataille Gym is op erkende feestdagen gesloten. Tijdens de zomervakantie blijft Bataille Gym open. Bataille Gym behoudt zicht het recht voor om tijdens de vakanties het lesschema en de openingstijden aan te passen. U wordt daar dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Restitutie van de contributie is niet mogelijk.

 

9. Gedragsregels.

Bataille Gym heeft het recht om diegene die zicht schuldig maken aan wangedrag of de naam van het centrum in diskrediet brengen de toegang te weigeren of te royeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief gedrag, discriminatie, vernieling, vervuiling van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de club. Aanwijzingen van personeel dienen direct te worden opgevolgd. Bataille Gym behoudt zich het recht voor bij overtreding van bovenstaande, het lid sancties op te leggen of te royeren. Bij royering, sancties of tijdelijke ontzeggingvan de toegang zal geen contributie worden terugbetaald.

10. Aansprakelijkheid

Bataille Gym stelt zich niet aansprakelijk voor blessures in de lessen of tijdens wedstrijden in welke vorm of ernst dan ook, falende gedrag van de gekeerde buiten de centrum en diefstal en of schade aan eigendommen in de kleedruimte e.d. Tevens verklaart u als beoefenaar, dat u traint dan wel wedstrijden doet of volledig eigen risico m.b.t. blessures op welke vlak dan ook door eigen of andermans toedoen dat direct of indirect te maken heeft met de lessen bij Bataille Gym, welke een fullcontact als basis onderricht geeft. Ook als gastdocenten en medeleerlingen zijn net als Bataille Gym niet aansprakelijk.

bottom of page